واحد مونتاژ و بسته بندی:

در این واحد بردهای الکترونیکی تولید شده به همراه سایر اقلام و قطعات جانبی طی مراحل مختلف و برنامه ریزی شده در 2 خط ریلی کاموایر مجهز با ظرفیت 24 نفر در هر خط در ایستگاههای کاری مختلف مونتاژ و بسته بندی می شود.