پوششهای نانو ساختار آسان تمیزشونده و آبگریز برای استفاده در سطوح جذبی با خواص:

  • جلوگیری از نفوذ آب به عمق مصالح

جلوگیری از تخریب بنا‌های سنگی و سیمانی به دلیل عدم نفوذ عمقی آب و عدم تغییر ضریب انبساط و انقباض با دما

عدم ایجاد پوسته و جلوگیری از شوره زدن (بر خلاف رزین ها)

  • مقاوم در برابر اشعه UV نور خورشید

مقاوم در برابر تغییرات رنگی و ظاهری به واسطه تابش اشعه UV و عدم رنگ پریدگی

  • امکان تنفس در مصالح
  • جلوگیری از جذب عمیق آلودگی ها بر روی سطح

عدم نیاز به تمیزکاری دوره ‌ای و صرف هزینه‌ بالا برای مواد شوینده

  • قابلیت آسان تمیز شوندگی